Värderingar, Vision och Ändamål

 

Inget system, tekniskt, socialt, politiskt eller ekonomiskt byggt av människan saknar brister. Trots det, vet vi att Demokratin är det bästa som människan nånsin åstadkommit för att garantera en hållbar samhällsutveckling. Demokratin möjliggör en rättvisare fördelning av de ekonomiska och naturliga resurserna samt gagnar solidaritet bland folk.  Men denna sanning är inte självklar för människor som länge levde under det koloniala förtrycket.

Av denna anledning, är bildning och utbildning A och Ö i Unitas program. Att lära folk hur man förbättrar sina livsvillkor, hävda sina rättigheter genom att få tillträde till beslutsprocesser. 

Att skapa samhällstjänster och gemensamma arenor som främjar förändring av de mekanismer som ligger bakom förtryck, diskriminering och fattigdom. 

 

Unitas har en klar vision de mål som är utsatta och måste uppnås. Det är ett titaniskt arbete, men det finns inget annat alternativ.

a) Många är föräldralösa eller f.d. barnsoldater. Här gäller det att handleda dem, sätta dem i skola, stärka deras självkänsla och återskapa deras förtroende för samhället och vuxna. Unitas ger ett alternativ som är att organisera yrkesutbildning för ungdomar tomgång och inte i skolan så att de lär sig att ta hand om själva istället lära de att hantera vapen och används i väpnade konflikter .

b) Kvinnan är jämlik mannen, en princip som är okänd eller starkt motverkas av mannen  i det traditionella samhället. Det är bevisat att när det finns en läskunnig kvinna i en familj,  lär sig alla i familjen att läsa. Här krävas gedigna insatser för att kvinnas röst ska höras i de viktiga beslut fattande processer 

c) Att främja alfabetisering och förbättra läskunnigheten för alla stödja demokratiarbete med anordnande av seminarier och workshop som tar upp också mänskliga rättigheter att öka medvetenheten om miljöskydd.

       Unitas har inga ambitioner på att ge sig in i de verksamheterna som definierar en humanitär organisation eller tar på sig uppgifter som är statens prerogativ.  Det övergripande målet för UNITAS är att uppmuntra lokalsamhällena och ger dem de nödvändiga verktyg för att  aktivt och medvetet delta till en omvandling av deras livsmiljöer samt till  en hållbar återuppbyggnad av de sociala, ekonomiska och kulturella livsvillkoren. Allt detta måste ske i en demokratisk anda.

Ständiga krig och konflikter har skapat osäkerhet och socioekonomisk instabilitet i Kivu provinsen därför är återställandet av samhällets kapacitet att  harmoniskt fungera och lösa livsavgörande en viktig förutsättning för en hållbar mänsklig utveckling.

UNITAS förblir lyhört på de önskemål som de lokalsamhällen framför samt stödjer insatser till verklig populär kultur och utbildning till fred, men glömmer inte heller det ekonomiska genom att backa upp väl genomtänkta små eller stora inkomstbringande verksamheter.

På Unitas initiativ, fanns det redan många s.k. pedagogiska klubbar utspridda i Kivu provinsen där ungdomar såväl vuxna lär sig läsa, får inblick i grunder till verklig demokrati, och med hjälp av teater lär sig mekanismer och strategier för samexistens i ett pluralistiskt samhälle. Ett av de största hot mot verklig demokrati är nämligen tribalism då folk känner samhörighet och lojalitet enbart gentemot sin egen stam.